logo-samandehi

ادامه ی خدمات صفویان به تشیع.

در زمان صفویان پادشاهان روابط به ظاهر خوبی با فقها و علمای شیعه داشتند و برای تثبیت قدرت سیاسی خود و حفظ مذهب تشیع و جلوگیری از هجوم اهل سنت خود را ملزم به حفظ این روابط با علما و فقها می دانستند لذا در دولت صفویان تعالیم شیعه و شعائر آن گسترش بیشتری پیدا کرد دولت مرکزی با دیگر ادیان همچون : مسیحیان ، یهودیان، زردتشتیان و حتی اهل سنت و مذاهب دیگر اسلامی روابط خوبی داشتند اما در این زمان کشور های غربی سیاست هایی را پیش گرفتند که آزادی ادیان جایگاهی نداشت در دوران صفویان کشاورزی ، اقتصاد، فرهنگ و  هنر و علم و صنعت و رفاه نسبی و رضایت عمومی طبقات مردم رشد قابل توجهی داشت در مراکز علمی از دانشمندان و نویسندگان و مؤلفان حمایت می شد و وجود آنها از امتیازات دولت صفویه بود که همه ی این تحولات مثبت با بهره گیری از معارف اسلامی بوده و همچنین تحول در سیستم اداری و حکومتی و به کار گرفتن علما در مناصب سیاسی و قضایی و فرهنگی و استقلال هر چه بیشتر ایران بوده و تفکر رهایی از بیگانه پرستی با اعتقادات و تفکر شیعه همه و همه از قدرت معارف و تعالیم اسلام و اهل بیت بوده است.

علت سقوط دولت صفویان:

شاهان صفوی به علت تمایل به تجمل گرایی و اشرافی گری و درگیری هایی با همسایگان غرب و شرق زمینه های سقوط و فروپاشی خود را به وجود اورد در ان زمان که اصفهان مرکز دولت صفوی بود بعد از دو قرن و نیم توسط افغان ها محاصره شد و سقوط کرد و این سقوط منجر به شکل گیری نهضت های اسلامی شد در بسیاری از شهر ها و روستاه ها دست به شورش زدند و توانستند با مقاومت دلیرانه و تکنیک های جنگ چریکی پیروز میدان باشند.

دیگر ...