logo-samandehi

اهمیّت تفکر و تدبر

قرآن کریم و احادیث ، انسان هارا به تفکر فرا خواندند.درقرآن ، اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است .

رسول خدا(ص)می فرماید:
«ای ابن مسعود!هرگاه خواستی کاری کنیازروی دانش و خرد باشد وازکاربدون تدبرودانش بپرهیز،
چراکه خدای جلیل می فرماید:[درسوگندهای خود]مانندآن زن نباشیدکه بافته اش راپس از آنکه محکم میکردازهم میگسست ورشته رشته می کرد.»

همچنین می فرمایند:
«دورکعت نمازسَبُکِ باتدبرازنمازدرتمام شب بهتراست»

وبازمی فرماید:
«نشانه خردمنداین است که هرگاه خواست سخن بگویدتدبرکند؛اگرمفیدبودسخن می گویدوسودمی بردواگرزیانباربودخاموش می شود ودر امان وسلامت می ماند.»

به فرموده امام صادق(ع):
«فردی نزدرسول خداآمدوعرض کرد:
ای رسول خدا!توصیه وسفارشی به من بکن .
آن حضرت سه بارازاو پرسید:اگرسفارشی کنم انجام می دهی؟
آن شخص درهرسه بارپاسخ داد:آری ای رسول خدا!
حضرت رسول(ص)فرمود:به تو سفارش میکنم که هرگاه خواستی کاری انجام دهی درباره سرانجام آن تدبرکن ؛ اگرمایه رشد وهدایت بودانجام بده واگرمایه ی گمراهی بودازآن بپرهیز.»

امیراامؤمنین علی(ع)فرمودند:
«آگاه باشید!عبادتی که در آن تفکرنباشدسودی ندارد؛آگاه باشید!اگردرقرائت قرآن تدبرنباشدسودی ندارد.»

وهمچنین آن حضرت دروصیت خودبه محمدبن حنفیه مرفرماید:
«هرکس درکارهابدون توجه به فرجام آن وارد شود خودرادرمعرض رخدادهای بسیارزشت وناپسندقرارمی دهدوتدبیرپیش از عمل تورا از پشیمانی ایمنی می بخشد.»

ابن کوّاء از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره ویژگی های اسلام پرسید .
آن حضرت فرمود : «خدای متعالی اسلام راتشریع کردوآن راپوششی برای عاقبت اندیشان و[سبب]فهم تیز بینان قرار داد »
ونیزفرمود:«برترین عبادت اندیشیدن مداوم درباره خدا وقدرت اوست »

امام رضا(ع) می فرماید:
« عبادت به فراوانی نمازوروزه نیست ؛ عبادت واقعی تفکر درکارخدای جلیل است »

مفاتیـــح الحیاه-ص۶۷

 

 

دیگر ...