logo-samandehi

بررسی زندگینامه ی نواب اربعه ( چهارمین نایب خاص )

ابولحسن علی بن محمد سمری بعد از حسین بن روح نوبختی به فرمان امام عصر (عج) عهده دار نیابت شد ایشان از هجدهم شعبان ۳۲۶ قمری تا پانزدهم شعبان ۳۲۹ قمری و یا به روایتی پانزدهم شعبان ۳۲۸ قمری سازمان وکالت و نیابت را رهبری می کرده است. او شوهر خواهر وزیر عباسیان به نام جعفربن محمد بود به همین دلیل توانست در دستگاه عباسیان موقعیت ویژه ای پیدا کند. ابولحسن علی بن محمد سمری مردی بسیار فاضل امانت دار و در بین شیعیان مورد اعتماد بود.

همین حسن شهرت او و نفوذی که در حکومت وقت داشت موجب شد شیعیان و بخصوص کارگزاران در سفارت با او مشکلی نداشتند وکیلان و شیعیان خاص او را سفیر رسمی و صادق امام زمان می دانستند به همین دلیل وجوهات شرعی خود را به وی تحویل می دادند تا به محضر امام عصر (عج) برساند. شیخ حر عاملی می گوید: بیشتر افراد خاندان سمری مردمی متمکن بودند که در بصره املاک زیادی داشتند آنان نیمی از درامد ان را وقف امام عسگری کردند و هر ساله درآمد ان را به محضر امام حسن عسگری(ع) میفرستادند. ابولحسن علی بن محمد سمری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت زیرا که دوران نیابتش کوتاه ودیگر اینکه وضعیت سیاسی ان زمان باعث شد که نتواند فعالیت های گسترده ای داشته باشد و به دلیل اینکه این فعالیتها با رعایت تقیه و احتیاط شدید همراه بود برای ما مطلب خاصی به جا نمانده است.

شش روز قبل از درگذشت او از ناحیه ی مقدسه اخرین توقیع برای او صادر شد که امام مرگ او را پیش پبینی کرد و از او خواسته بود که بعد از خود جانشین و نایب دیگری را بر نگزیند چرا که غیبت صغرا به پایان رسیده و غیبت کبری آغاز شده است.

ترجمه ی توقیع از ناحیه ی مقدسه :

به نام خداوند بخشنده ی مهربان ای علی بن محمد سمری خداوند پاداش برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد. تا شش روز دیگر خواهی مرد ،پس امر حساب و کتاب خود را مرتب کن و در باره ی جانشینی این مقام نیابت، به هیچ کس وصیت مکن تا به جای تو بنشیند، زیرا غیبت دومین (غیبت کامل یا غیبت کبری) فرارسیده است. تا ان روزی که خداوند عزوجل بخواهد ظهوری نخواهد بود و آن پس از مدت درازی خواهد بود که دلها را سختی و قساوت فراگیرد و زمین از ستم و بی داد پر گردد. به زودی کسانی برای شیعیان من ادعای مشاهده خواهند نمود. بدان هر کسی که پیش از خروج سفیانی و برامدن صیحه ای (بانگی) از آسمان ، ادعای دیدن من نماید ، دروغگو ست. قدرت و توانمندی از ان خداوند بلند مرتبه است.

دیگر ...