logo-samandehi

تجرد روح / آیت الحق شیخ انصاری

یکی از شاگردان ایشان نقل می کردند که روزی حضرت آیت الله انصاری به من فرمودند :

این ذکر را زیاد بگو و تعداد هم نمیخواهد : « یا خَیرَحبیبٍ وَ مَحبوبٍ »

بعد از مدتی به من فرمودند : که آیا در مورد « من » فکر کرده ای ؟

برو در این باره فکر کن …

بنده هم به حجره ای در مدرسه ی آخوند رفتم و مشغول فکر کردن در این باره شدم که ناگهان متوجه شدم ، حالت تجردبرای من حاصل شده وخودم رادر آسمان ها دیدم و از مشاهده ی آثار عظمت وجلال و جمال خداوند ، لذتی بزرگ می بردم .

همینطور که در آسمانها گردش می کردم ، به محض این که به پوشه ی حجره نگاه کردم ، جسم خودرا دیدم

روحم در جسد جای گرفت ؛ وفهمیدم انسان اگر ذرّه ای به « مَنِ خودش » توجه کند ، سقوط میکند .

*در کوی بی نشـان ها /مصطفی کرمی نژاد ص ۶۹

دیگر ...