logo-samandehi

سیری در زندگی سیاسی و مبارزاتی امام حسین ع

در طول هزار و سیصد و چند ساله تا کنون هزاران کتاب و مطلب با افکار و زبان و اعتقادات مختلف درباره ی امام حسین (ع) نگاشته شده است بیش از هزارسال در وقت معین مجالس عظیم پر شور و حرارتی وصف ناشدنی در بین مسلمانان جهان برگزار میشود. بسیاری از شاعران به زبان دل اشعارها مرثیه ها سرودند. مجالس سخنرانی ها درباره ی زوایای شخصیتی ،اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ان حضرت بر پا شده. دیدگاه های  مختلف در باره ی قیام او بیان شده،عده ای غیر مسلمان چرایی مبارزات سیاسی امام حسین ع را بیان کردند گاهی او رابه عنوان یک آزاده ، یا یک قهرمان و یک سوسیالیست ستوده اند. عده ای دیگر او را فردی ناراضی ،عصیانگر ،و کسی که علیه رژیم عربی دمشق معرفی کرده اند.  نه گفتن به این نظریات باید مستدل ؛محکم؛ و جامع باشد . شاید هم داستان شبهای پیشاور را می طلبد تا به یک یک این نظریات پاسخ داده شود .

حوادثی که در زمان این امام بزرگوار به وقوع پیوست قطعا فراتر از ذهن و قلم کسانی بوده و هست که به تحلیل شخصیت سیاسی آن حضرت پرداختند. با گرداوری مختصری از کتاب قیام امام حسین ع به قلم سید جعفر شهیدی که عصاره ی پژوهش پنجاه ساله ی ایشان در باره ی قیام امام حسین ع است و استمداد از خود ان حضرت در حد وسع مان یاری میطلبیم باشد که سخنی را بشنویم و بهترین را برگزینیم.

نگاهی گذرا بر اتفاقات و علل حادثه ی ۶۱ هجری

با نگاهی عمیق در سال ۶۱ هجری به اجبار باید به اواسط خلافت عثمان تا پایان حکومت معاویه برگردیم در حد فاصل این دوران اساس و اصول حکومت اسلام دستخوش تغییرات،بدعتها، و دگرگونی ها شد نقطه ی اوج این دگرگونی ها در زمان معاویه صورت گرفت او برای اینکه سلطنت و خلافت را در خاندانش موروثی کند هر کجا نارضایتی بود سرکوب میکرد با زور؛قتل؛ تبعید؛ و ظلم؛ شکنجه؛و گاهی با بزل و بخشش در اموال بیت المال و سیاست بازی ها و دسیسه ها ، هرجا مخالفتی  از سوی جمعی احساس میکرد آنها را سرکوب می نمود . بعد از مرگ معاویه پسرش یزید که هیچ گاه کوچک ترین موازین اخلاقی و شرعی و عرفی را رعایت نمیکرد به جای پدرش نشست . آرام آرام فشار بر روی مردم به ویژه دوستداران اهل بیت بیشتر شد . بنی امیه برای سرکوب مخالفان مناطق تحت نفوذ خود را بایک ارزیابی به این نتیجه رسید که باید برای مردم سرزمین عراق تدابیری بیندایشد زیرا که امام حسین ع مورد احترام و نامزد خلافت برای این منطقه بود و اینکه مردم این منطقه تمایل زیادی به بنی هاشم داشتند .

این مبحث ادامه دارد…..

دیگر ...