logo-samandehi

علی ع در قرآن (خلیفه چهارم )

ابن بابویه از حضرت رضا (ع) روایت کرده است روزی حضرت علی ع همراه با حضرت رسول (ص) در مدینه گردش میکردند پیرمردی به آنها رسید و سلام کرد و رو به حضرت علی ع کرد و گفت ای خلیفه ی چهارم در روی زمین ،و بعد از ان به پیامبر رو کرد و فرمود: ای رسول خدا (ص) آیا او خلیفه ی چهارم نمی باشد؟ حضرت رسول فرمود : بله چنین است و بعد از ان پیرمرد از نظرها غایب شد امیرالمؤمنین از پیامبر پرسید این پیرمرد چه کسی بود که شما گفته هایش را تایید کردید پیامبر جواب داد او برادرم حضرت خضر  بود چرا که بنابر قرآن اولین خلیفه و جانشین خدا روی زمین حضرت آدم طبق آیه ی (۳۰ بقره) و خلیفه ی دوم هارون است (آیه ۱۴۲ اعراف) و خلیفه ی سوم داوود (سوره ص آیه ی ۲۶) خلیفه ی چهارم شما هستید (سوره ی توبه آیه ۳) ای علی تو جانشین ؛وصی؛ وزیر من هستی.

عیون الاخبار الرضا ج ۲ ص ۹٫

ذولاقرنین از زبان حضرت علی :

ابن کواء از حضرت علی ع پرسید : ذوالقرنین کیست ؟ امام فرمود: او مردی بود که خدا او را بر قومش مبعوث کرد و مردم قومش او را تکذیب کردند و ضربتی بر یک طرف سرش زدند و او از ان ضربت مرد . خداوند بار دیگر او را زنده کرد و به سوی قومش فرستاد باز هم او را تکذیب کردند و ضربتی دیگر به سرش زدند و او از این ضربت مرد. بار دیگر خداوند او را زنده کرد به همین دلیل او را پیامبر ذو القرنین نامیدند زیرا که بر دو جای سرش ضربت آمده بود. در روایتی آمده که امام به آنها فرموده که همانند او در میان شما نیز هست و به شخص خودش اشاره کرد که روزی در خندق ضربتی خورد و روزی دیگر در محراب .

منبع : علل الشرایع ج  ۱ ص ۱۵۷٫

دیگر ...