logo-samandehi

محاصره ی قصر ابن زیاد توسط مسلم.

وقتی که مسلم بن عقیل از زندانی شدن هانی اگاه شد به این نتیجه رسید که نقشه هایش به هم خورده و تعلل دیگر جایز نیست و منتظر رسیدن امام بودن کاری عبث است چرا که ابن زیاد بعد از این بزرگان شیعه را دستگیر و به شهادت میرساند یا زندانی میکند و عملا یاری کردن  امام حسین (ع) غیر ممکن می شود. تدبیری اندیشید که اینک قبیله ی هانی به خشم آمده اند و آمدادگی یک انقلاب وجود دارد لذا شیعیانی که با او بیعت کرده بودند فراخواند و انها را به یاری طلبید.

طبری از ابو مخنف از یوسف بن یزید از عبدا… بن حازم روایت کرده است: من از طرف مسلم برای تحقیق حال هانی مأمور بودم وقتی که ابن زیاد هانی را مجروح کرد و او را حبس نمود با شتاب خود را به مسلم رساندم و او را اگاه کردم مسلم به من فرمان داد تا اصحاب را جمع کنم و در محل سکونت مسلم چهار هزار نفر جمع شده بودند و هجده هزار مرد با او بیعت کرده بودند من با صدای بلند مردم را به کمک طلبیدم و مردم کوفه یکدیگر را خبر کردند به طوری که جماعت عظیمی به حمایت از مسلم گردامدند.

جناب مسلم با درایت و در نهایت دانایی و اقتدار لشکر خود را به چهار قسمت تقسیم کرد و مسلم بن عوسجه  اسدی با ابو ثمامه ی صائدی ، عبیدا… عمرو کندی ، عباس بن جعده ی جدلی ، برای فرماندهی انتخاب کرد و انها به سمت قصر حرکت کردند. در این میان ابن زیاد به قصر پناه برد و درها را بست. بنابراین اتفاق میتوان فهمید که مسلم در طی این شصت روز تدابیری روشنگرانه اندیشیده بود ه است و جناب مسلم در کنار طایفه ی هانی در محاصره ی قصر حضور داشته است.

جمعیت هر چه به قصر نزدیک می شد بر عدد انها افزوده میگشت چرا که تماشا چیان و غارت گران در میان انها بودند و می خواستند از این فرصت برای به دست آوردن اموالی که در قصر موجود بود استفاده کنند و همین باعث شد که کار بر ابن زیاد سخت شود و امید به سپاه شام یا لشکر بصره نداشته باشد او در قصر محاصره شده بود و تنها در کنار اشراف و اموال انها خود را محبوس کرده بود.

اشراف و رؤسای قابیلی در قصر ابن زیاد محاصره شده بودند که روزی با جان و مال از ابوسفیان حمایت میکردند و امروز در قصر از ابن زیاد محافظت میکنند. سی نفر نگهبان بیشتر در قصر نبودند و اشراف از بالای قصر مردم را تماشا میکردند در این حالی که صدای توهین و ناسزا به عبیدا…و پدر او زیادبن ابیه به گوش می رسید. این جمعیت هر چه بود در ظاهر به سود مسلم تمام می شد . ابن زیاد درهای قصر را به روی خود بسته بود نه قدرت مواجحه و مقابله با مسلم و همچنین افرادی که به حمایت از مسلم جمع شده بودند داشت و نه میتوانست بر ترس و ضعف خود غالب گردد.

منبع :کتاب تاریخ سید الشهدا  نوشته ی ایت ا… شیخ عباس صفایی حائری.

تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۶۸٫ ۳۶۹ و ۳۷۰٫

دیگر ...