• امروز : جمعه - ۲۶ شهریور - ۱۴۰۰

سخنرانی

انگلیس خبیث_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

انگلیس خبیث_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

با کیفیت باشیم_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

با کیفیت باشیم_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

باید اعتماد کرد_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

باید اعتماد کرد_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

پروردگارت را یاد کن_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

پروردگارت را یاد کن_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

دعا برای رفع بلا_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

دعا برای رفع بلا_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

عرفه انسان ساز_حضرت آیت الله خامنه ای
سخنرانی

عرفه انسان ساز_حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

اهمیت آب و تربت_آیت الله بندانی نیشابوری
سخنرانی

اهمیت آب و تربت_آیت الله بندانی نیشابوری

آیت الله بندانی نیشابوری

شر و الناس_آیت الله بندانی نیشابوری
سخنرانی

شر و الناس_آیت الله بندانی نیشابوری

آیت الله بندانی نیشابوری