شعر ایینی

نغمه اللّهُ اکبر از حرا تا شد بلند _ بت پرستان را به تن لرزش ز بیم آمد پدید

نغمه اللّهُ اکبر از حرا تا شد بلند _ بت پرستان را به تن لرزش ز بیم آمد پدید

گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید از حرا آیات رحمان و رحیم آمد پدید یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید صوت اقرأ بسم ربک مى رسد بر گوش جان یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید بانگ توحید است از […]

آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند  آنانکه زاهدند به یک تکه نان خوشند ( ۱۳رجب)

آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند آنانکه زاهدند به یک تکه نان خوشند ( ۱۳رجب)

علی اکبرلطیفیان: آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند آنانکه زاهدند به یک تکه نان خوشند از هر دو تا نگار یکی ناز می کند عشاق روزگار یکی در میان خوشند نانی که می پزند به همسایه میرسد این خانواده با خوشی دیگران خوشند این سفره دارها که شدم میهمانشان بعد ازبیا، برو ست، ولی با […]